Co wydaje Sąd Najwyższy?

Sąd Najwyższy – organ sui generis wymiaru sprawiedliwości w Polsce sprawujący nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania oraz wykonujący inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.

Jakie orzeczenia wydaje Sąd Najwyższy?

Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy wydaje orzeczenie kończące postępowanie kasacyjne zależnie od jego wyników.

Jakie sprawy rozpatruje Sąd Najwyższy?

Rozpatruje skargi nadzwyczajne, rozpoznaje protesty wyborcze i protesty przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdza ważność wyborów i referendum, inne sprawy z zakresu prawa publicznego.

Kiedy sprawa trafia do Sądu Najwyższego?

Sąd Najwyższy, rozpoznając sprawę, w której występuje zagadnienie prawne dotyczące niezawisłości sędziego lub niezależności sądu, odracza jej rozpoznanie i przedstawia to zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Jakie sady podlegają Sądowi Najwyższemu?

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa. Art. 183. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.

Jak sprawdzić treść wyroku?

Bezpłatny portal internetowy www.orzeczenia.ms.gov.pl zawiera już 106 176 orzeczeń sądowych. Codziennie odwiedza go 28 tysięcy osób.

Co dalej po kasacji wyroku?

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy oddala kasację albo zaskarżone orzeczenie uchyla w całości lub w części. Uchylając zaskarżone orzeczenie Sąd Najwyższy przekazuje sprawę właściwemu sądowi do ponownego rozpoznania albo umarza postępowanie, a jeżeli skazanie jest oczywiście niesłuszne – uniewinnia oskarżonego.

Kiedy sąd orzeka w skladzie 7 sędziów?

§ 2. Jeżeli kasacja dotyczy orzeczenia Sądu Najwyższego, podlega rozpoznaniu w składzie siedmiu sędziów, chyba że orzeczenie zostało wydane jednoosobowo; w takim wypadku Sąd Najwyższy orzeka w składzie trzech sędziów.

Kto może odwołać sędziego?

Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa może odwołać sędziego Sądu Najwyższego, o którym mowa w art. 28 ust.

Ile kosztuje kasacja do Sądu Najwyższego?

Na podstawie art. 23 pkt 2 u.k.s.c. opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od skargi kasacyjnej, w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu.

Czy Sąd Najwyższy może uniewinnić?

Uchylając zaskarżone orzeczenie Sąd Najwyższy przekazuje sprawę właściwemu sądowi do ponownego rozpoznania albo umarza postępowanie, a jeżeli skazanie jest oczywiście niesłuszne – uniewinnia oskarżonego.

Kto reprezentuje Sąd Najwyższy?

§ 2. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego kieruje pracami i reprezentuje Sąd Najwyższy, pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz sprawuje ogólny nadzór nad działalnością administracyjną Sądu Naj- wyższego.

Kto może być sędzia Sądu Najwyższego?

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego może być powołany ten, kto: 1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, 2) jest nieskazitelnego charakteru, 3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce, 4) wyróżnia się …

Czy wszystkie wyroki sądu są publikowane?

Ministerstwo Sprawiedliwości

W ramach Portalu Orzeczeń odbywa się bezwnioskowa publikacja treści orzeczeń wraz z uzasadnieniem wydawanych przez sądy powszechne. Orzeczenia dostępne są za darmo oraz bez potrzeby uprzedniej rejestracji użytkownika.

Ile czasu ma sąd na wydanie wyroku?

Co do zasady odpis wyroku sądu trafia do strony w terminie od 2 tygodni do 1 miesiąca. Przy czym w zależności od tego ile pracy mają poszczególne sądy oraz wydziały terminy te mogą się wydłużać albo skracać.

Jakie szanse na kasację wyroku?

Obowiązkiem skarżącego jest przy tym nie tylko wskazanie tych uchybień, ale również wykazanie, że mają one istotny wpływ na wyrok. Kasację na korzyść oskarżonego można wnieść jedynie w razie skazania go za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.